Om samrådet

Historien om samrådenes tilbliven i Aalborg Kommune Samråd i Aalborg Kommune I 1991 opfordrede Aalborg Byråd borgerne i kommunens lokalområder til at oprette en bred sammensat organisation - kaldet samråd - med det formål at styrke samarbejdet mellem lokale private og offentlige organisationer og instituioner. Et samråd er et samarbejde mellem foreninger, klubber og offentlige institutioner om et eller flere konkrete projekter. Ideen med samråd er at løse opgaver i flok. Opgaver, som de enkelte foreninger m.v. ikke kan løfte alene. Der er i øjeblikket 38 samråd i Aalborg Kommune. Der udbetales 15.000 kr. årligt i tilskud til hvert samråd, som har haft løbende aktiviteter året igennem, og som agter at fortsætte arbejdet. Tilskuddet er til dækning af kontorhold, arrangementer m.v. Henvendelse vedrørende samrådene Al henvendelse vedr. samarådene i Aalborg Kommune skal ske til Peter Pindstrup, Sundhed og Bæredygtig Udvikling på mailadressen XXXXXXXX eller telefon 9931 1946.

 

Downloads: 

Samrådsfolder 2009
01-04-2009
Her kan du hente den nyeste folder om KystbySamrådet

 

Historien om samrådenes tilbliven i Aalborg Kommune

I 1991 opfordrede Aalborg Byråd borgerne i kommunens lokalområder til at oprette en bred sammensat organisation - kaldet samråd - med det formål at styrke samarbejdet mellem lokale private og offentlige organisationer og instituioner. 

Et samråd er et samarbejde mellem foreninger, klubber og offentlige institutioner om et eller flere konkrete projekter. Ideen med samråd er at løse opgaver i flok. Opgaver, som de enkelte foreninger m.v. ikke kan løfte alene. 

Der er i øjeblikket 38 samråd i Aalborg Kommune. 

Der udbetales 15.000 kr. årligt i tilskud til hvert samråd, som har haft løbende aktiviteter året igennem, og som agter at fortsætte arbejdet. Tilskuddet er til dækning af kontorhold, arrangementer m.v. 

Henvendelse vedrørende samrådene

Al henvendelse vedr. samarådene i Aalborg Kommune skal ske til Peter Pindstrup, Sundhed og Bæredygtig Udvikling på mailadressen pp sbu hos aalborg dk 
eller telefon 9931 1946.
 

Retningslinier for Samråd i Aalborg Kommune

1. Hvad er et samråds opgave
Et samråd er en samling af klubber, foreninger og institutioner o.l. der sikre en bred repræsentation af lokalområdet. Ideen med samråd er at løse opgaver i flok. Opgaver, som de enkelte foreninger m.v. ikke kan løfte alene Formålet er at udvikle lokalsamfundene og fungere som lokalområdernes talerør.

2. Dannelse af et samråd
Hvis man vil danne et samråd i Aalborg Kommune, er det nødvendigt at samle de lokale klubber, foreninger, institutioner o.l. Samrådet skal dannes på en stiftende generalforsamling/årsmøde og have vedtaget et sæt vedtægter. Der er overordnet ingen regler for hvordan vedtægterne skal udformes, udover at man afholder årlige generalforsamlinger/årsmøder, samt at der skal være en valgt bestyrelse med minimum en formand og en kasserer.
Når samrådets vedtægter er vedtaget og bestyrelsen har konstitueret sig, indsendes vedtægter og oplysninger om formand og kasserer til forvaltningen for Sundhed og Bæredygtig Udvikling. Herefter vil Aalborg Kommune tage stilling til om samrådet kan godkendes. Bliver samrådet godkendt, skal det indsende et CVR. nr. og et kontonummer på en Nem Konto tilknyttet samrådet. 

3. Det årlige tilskud
Et samråd kan modtage 15.000 kr. i tilskud om året. Er et samråd dannet i første halvdel af et kalender år, vil det kunne modtage støtte for anden halvdel af året. Maksimalt 7.500 kr.
Hvert år skal samrådene ansøge om at få tilskuddet. Det sker ved at indsende en ansøgning til Sundhed og Bæredygtig Udvikling, samtidigt med at man indsender det forgangne års regnskab og en årsberetning. Ansøgningen sker på et skema som man får tilsendt af Sundhed og Bæredygtig Udvikling. 
Tilskuddet kan anvendes til to ting. Samrådets drift eller samrådets aktiviteter. Samrådets drift dækker over støtte til kontorlokaler, kontorartikler, telefon, porto, annoncer, hjemmeside og nyhedsbreve m.v. Herudover dækker det også udgifterne til samrådets oprettelse. Samrådene kan ligeledes stå som arrangør for en række aktiviteter. Det kunne f.eks. være Sankt Hans fester, motionsløb, debatmøder eller oprydningsdage.
Hvis Samrådet ønsker at spare op til en dyr aktivitet, kan dette lade sig gøre ved at overføre midler til et nøjere angivet formål. Dette gør man rede for i sin årlige ansøgning.

4. Betingelser knyttet til tilskuddet
Det er en betingelse for at få tilskuddet, at samtlige kommunens borgere har adgang til samrådets kommunalt støttede aktiviteter. 
De kommunalt støttede aktiviteter må ikke have karakter af at være overskudsgivende, men skal sigte på at løbe rundt økonomisk.
Samrådenes tilskud må ikke bruges til at løse kommunale driftsopgaver 
Samrådenes tilskud må ikke videregives i støtte til andre foreninger. Samrådet må dog gerne være medarrangør i aktiviteter som enkelte foreninger ikke kan løfte alene.