Udviklingsplan for Mou, Egense, Dokkedal og omegn

 

Arbejdet, som repræsenteres i denne plan, er lavet på baggrund af de lokale beboeres ønske om et løft af området og som et bidrag til Aalborg Kommunes arbejde med den kommende kommunalplan 09. Der har i en længere periode bredt sig en generel oplevelse af, at vores område var under afvikling, og denne stemning har vi ønsket at vende til udvikling. Samrådet tog initiativ til at indkalde repræsentanter for områdets mange aktive foreninger. På dette møde var der bred opbakning til ideen om at lave en udviklingsplan for kystbyerne og få igangsat en række projekter, der kunne bidrage til at vende ”afviklingen”.
Eleverne på Mou Skole viste vejen ved, i en projektuge, at lave adskillige gode og konstruktive projektideer, hvoraf nogle er ved at blive realiseret. Senere indkaldte KystbySamrådet til borgermøde, hvor de 150 fremmødte borgere havde masser af gode ønsker og ideer. På et senere møde, blev der dannet 10 arbejdende projektgrupper, hvis foreløbige beskrivelser er repræsenteret i denne plan.

Fra samrådets side har det været et mål at forene de mange gode kræfter i områdets byer i en fælles indsats i erkendelse af, at gode tiltag i et område giver et løft til hele kystbyområdet. Det synes vi er lykkedes rigtigt godt. For at fremme processen har samrådet lavet en fælles webportal: www.kystbysamraad.dk som en indgang til hele området.
På mange måder har vi i arbejdet været inspireret af Aalborg Kommunes landdistriktspolitik, som på vores borgermøder viste sig at stemme godt overens med de ønsker, der blev givet udtryk for på
møderne:

Denne ordsky viser, hvilke værdier borgerne på det første møde føler karakteriserer lokalområdet nu

Og det ses her, hvad deltagerne på mødet prioriterer højst for et godt nærområde:

 

Og prioriteringen for at fremme et godt nærområde:

Kystbyerne er på mange måder et attraktivt bosætningsområde. Det er tæt på motorvej, på ”storbyen”; vi har en fantastisk natur og trods alt en masse lyse hoveder her i det ”sorte sogn”. Det er en ideel beliggenhed i forhold til arbejdspladser i Aalborg, universitetet og et kommende regionssygehus. – Et godt sted for børn at vokse op.
Det er et udbredt ønske fra vores side, at der fremover vil være en kontrolleret vækst, der ikke øver vold på det lokale særpræg. En fortsat vækst skønner vi er nødvendig for at tiltrække nye medborgere, turister og for at bevare og gerne udbygge servicefunktioner i området.

De undersøgelser, der er lavet i forbindelse med arbejdet med denne udviklingsplan, viser tydeligt, at der især er stor fokus på infrastruktur, læge, indkøbsmuligheder og den måde, området fremtræder på.
Der udbredt ønske om forbedring af infrastrukturen (adgangen til naturen, gangstier, cykelstier, ridestier) om en tilpasset dækning med offentlig transport, om bedre dækning med bredbånd, m.v.

Den manglende læge i området vækker stor bekymring. Der er ingen lokal lægedækning til områdets ca. 3.000 indbyggere. Et alternativ kunne evt. være et sundhedshus med andre relevante former for sundhedspersonale..

En del forretninger og andre småerhverv er forsvundet fra området de sidste par år. Der er et stort ønske om at bevare de resterende muligheder for handel og gerne udbygge disse,- eksempelvis er en pengeautomat placeret i Mou et stort ønske.

For at tiltrække nye bosættere ønsker vi, der bliver udlagt nye byggegrunde, hvoraf nogle bør være i form af storparceller på 4-5.000 m2 for at give mulighed for et mindre dyrehold, eks. heste eller får. Nybyggeri bør være i form af bæredygtigt byggeri - nulenergi - huse.

Området fremtræder i dag noget ”slidt”; havneanlæg og strande trænger til et løft, fællesanlæg er nedslidte og beplantninger langs veje og i byerne er ikke vedligeholdte eller helt fraværende. Vi ønsker, at området skal være tiltrækkende for alle beboere og besøgende. Der er et rigt foreningsliv i området og en del aktivitetsmuligheder for forskellige aldersgrupper. Dog mangler der aktiviteter for den gruppe af borgere - især unge - der ikke er interesseret i sport. Der er en større idrætshal i Mou, som er ved at være noget nedslidt og som i nær fremtid vil behøve en gennemgribende renovering.

Mou Skole er på mange måder centrum for mange lokale aktiviteter. Heldigvis er man fra skolens side meget positive overfor at lade lokale beboere benytte skolens faciliteter.
Arbejdet med denne plan har vist, at der er stor lyst, vilje og kreativitet til at forbedre kystbyerne på en lang række områder, og vi håber og forventer naturligvis, at Aalborg Kommune vil vise sig at være en konstruktiv og positiv medspiller i arbejdet.

Slutningen af begyndelsen

Arbejdet med udviklingsplanen havde til formål at samle ideer fra borgerne i hele området, og få skabt en fællesskabsfølelse de tre områder imellem:
at borgerne fik kendskab til, hvad samrådet er, og hvordan de kan bruge det.
at få engageret borgerne i projekter, de havde lyst og energi til at engagerer sig i.
at få 300 mennesker til at deltage i borgermøderne

Antallet af spændende og nytænkende projekter, som vi præsentere her, viser, at det er lykkedes os at få borgerne til at engagerer sig i lokalområdets udvikling og tage et medansvar for, at der kan ske noget nyt og spændende til fælles gavn.
Arbejdet har også vist, at borgerne er enige om, at Mou er erhvervsbyen (centrumbyen), Egense området for havnemiljø og økologi og Dokkedal naturbyen.
Vi møder mange mennesker, der nu bruger samrådets hjemmeside, og mennesker der gerne vil vide lidt mere om samrådet, så samrådet er blevet meget synlig i lokalområdet.
Vi har lavet et stort arbejde for at få pressen til at interessere sig for projektet. Det er ikke helt lykkedes, som vi havde håbet. Der har været god søgning til vore borgermøder, om vi når op på de 300 deltagere afgør vores sidste mødeaften. Men det ser ud til, vi når vort mål. Vi er også glade for den opbakning, vi har mødt hos lokale politikere, fra Kristian Schnoor, Niels Knudsen og Kristian Korsgaard.

Nu skal de mange spændende projekter føres ud i livet, så det er nu det egentlige arbejde begynder. Nogle projekter er langt fremskredne, og det første vil være færdigt og blive indviet den 20. juni i forbindelse med torvedagen i Mou.
Andre vil tage væsentlig længere tid - endda år, inden vi vil se det færdige resultat. Hvis vi bevarer fokus og engagement, skal det nok lykkes. Tilsammen vil projekterne give Kystbyerne et kæmpe løft, der vil medvirke til at gøre området attraktivt for nuværende og kommende beboere, for turister og også mindre erhvervsdrivende.

Der er mange, der bør takkes:

Mou Skole for god opbakning og inspiration og for velvilligt at lægge lokaler til arbejdet.

Elever fra Mou Skole, der på mange måder har inspireret i starten og viste vejen. Nogle elever er aktivt deltagende i projekterne.

Aalborg Kommune for en økonomisk håndsrækning.

De mange foreninger og borgere, der på møder meget aktivt har bidraget til processen med gode ideer og en hel del arbejde.

Kystbysamrådet, der har lagt et anseeligt antal timer og masser af kreativ energi i at få stablet det hele på benene.

Sidst, men ikke mindst, vores kaospilot, Amalie Villesen, der med utrættelig energi og engagement har inspireret, ”pisket” og styret os alle - unge som knapt så unge - gennem hele forløbet. Takket være Amalie kan vi præsentere et spændende indhold i en anderledes og flot indpakning.

For samrådets side vil der blive tid til at overveje den fremtidige strategi. Vi vil naturligvis følge arbejdet i grupperne tæt og give en hånd med, hvor det er nødvendigt. Der vil blive afholdt jævnlige work shops med erfaringsudveksling og relevante oplæg, og vi vil sørge for, at www.kystbysamraad.dk er opdateret, så alle kan følge udviklingen. En gang om året vil vi afholde et udviklingsmøde for at holde udviklingsprocessen i gang og her gerne få flere projekter sat i gang.
Vi har ikke i dette forløb haft så megen fokus på det lokale erhvervsliv; det vil vi prioriterer mere i det fremtidige arbejde.
Aalborg Kommunes Plan09 er til høring fra slutningen af maj og til efter sommerferien, hvilket betyder, at vi nu skal i gang med et konstruktivt samarbejde med kommunen for at få indarbejdet de spændende tanker denne rapport er udtryk for i den kommende kommunalplan.

Fortsættelsen følger........
 

Oktober 2009

Korsgaard & Fogh
27-10-2009
Socialdemokratiet og venstre i fælles valgkamp - Se video!

April 2009

Opsumering fra mødet den 31. marts på Mou Skole
02-04-2009
Der er fantastisk mange gode idéer og den 15. april mødes vi igen for at sortere og udvælge de projekter, der skal realiseres.