Vedtægter for KystbySamrådet..

Vedtægter for KystbySamrådet..

 

§ 1 Navn og hjemsted.

Samrådets navn er KystbySamrådet.

Samrådet har hjemsted i Aalborg Kommune i lokalområdet omkring Egense, Dokkedal og Mou

 

§ 2 Formål.

Samrådets formål er at være en paraply over foreninger, institutioner o.lign. i ovennævnte lokalområde.

 

§ 3 Medlemmer.

Medlemmer af samrådet kan være alle bosat i lokalområdet, såvel enkeltpersoner som foreninger.

 

§ 4 Generalforsamlingen.

Generalforsamlingen er samrådets øverste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af første kvartal og indkaldes af bestyrelsen. Generalforsamlingen skal indkaldes ved annoncering i lokalavisen eller på Facebook / hjemmeside med mindst 2 ugers varsel med angivelse af dagsorden. Herudover kan der ske opslag rundt om i lokalområdet.

 

Generalforsamlingens dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning fremlægges til debat og godkendelse. Beretningen skal beskrive samrådets aktiviteter i det forgangne år.

3. Det reviderede regnskab fremlægges til debat og godkendelse.

4. Fastlæggelse af evt. kontingent.

5. Behandling af indkomne forslag.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor.

7. Eventuelt.

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage, før generalforsamlingen afholdes.

Ekstraordinær generalforsamling kan når som helst indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, hvis 1/3 af medlemmerne skriftligt forlanger det.

 

§ 5 Bestyrelse og tegningsforhold.

Bestyrelsen forestår samrådets drift mellem generalforsamlingerne og vælges af og blandt de repræsentanter, der er mødt op til generalforsamlingen.

Det tilstræbes, at bestyrelsen består af repræsentanter, der dækker hele lokalområdet.

Bestyrelsen består af 7 medlemmer. Antallet af bestyrelsesmedlemmer skal være ulige.

Der vælges 2 suppleanter til bestyrelsen.

Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter vælges for en 2-årig periode, således at 3 medlemmer og 1 suppleant er på valg i ulige år og 4 medlemmer og 1 suppleant er på valg i lige år.

En suppleant, der indtræder i stedet for et bestyrelsesmedlem, følger det pågældende bestyrelsesmedlems valgperiode.

 

§ 6 Regnskab og revision.

Foreningens regnskab følger kalenderåret.

Det vælges hvert år på generalforsamlingen revisor.

 

§ 7 Vedtægter og samrådets opløsning.  

Vedtægterne kan kun ændres på en ordinær generalforsamling og kun, hvis mindst 2/3 af de fremmødte stemmer herfor.

Samrådets opløsning kræver ligeledes 2/3 flertal blandt de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer.

Hvis samrådet opløses, skal eventuelle uforbrugte midler fra Aalborg Kommune returneres til denne.

 

 

Vedtægterne er revideret på generalforsamlingen den 26. marts 2018

 

___________________________                                               _______________________________   

Formand                                                                                                        Dirigent